90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

17 grudnia 2015
Pływalnie w świetle nowych przepisów

W dniu 17 grudnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki zarządzającego pływalnią, w tym sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

 

Obowiązki zarządzającego pływalnią

Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełniania przez wodę na pływalni wymagań na podstawie:

 1. bieżącej obserwacji wody na pływalni (dokumentowanie spostrzeżeń i podejmowanych czynności);
 2. systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni (pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatura wody – co 4 godziny, pierwsza rejestracja przed rozpoczęciem użytkowania pływalni, chlor związany – 1 raz na dobę);
 3. systematycznego badania jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (zgodnie z ustalonym harmonogramem) oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni – wyniki badań zarządzający pływalnią przekazuje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 3 dni roboczych.

Zarządzający pływalnią dokumentuje spełnienie przez wodę na pływalni wymagań przez okres nie krótszy niż 3 lata.

 

Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny poprzez analizę:

 1. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wyników;
 2. bieżącej obserwacji jakości wody na pływalni, prowadzonej przez zarządzającego pływalnią;
 3. pomiarów automatycznych;
 4. badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z określonym zakresem i częstotliwością;
 5. zastosowanych metodyk referencyjnych;
 6. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed wydaniem oceny.

 

Informowanie ludności o jakości wody na pływalniach

Komunikat o jakości wody na pływalni zamieszcza się:

 • na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających;
 • na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią.

W komunikacie zarządzający pływalnią informuje o:

 • ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach parametrów;
 • podjętych działaniach naprawczych;
 • planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań.

Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

 

Badaniom na pływalni podlega woda:

 • wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji;
 • w nieckach basenowych z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych;
 • w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny;
 • w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3;
 • w natryskach – przynajmniej z 1 na 10 natrysków.

 

Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla