90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy i Środków Zastępczych: Barbara Piórkowska
 
Kontakt: 42 25 36 326
 
  • nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy 
  • koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych
  • koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu i stosujące prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej
  • koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji I instancji w zakresie zagadnień higieny pracy, chorób zawodowych oraz środków zastępczych
Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla