90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych: Bożena Kaczmarczyk
 
 
Kontakt: 42 25 36 311
 
 
 • koordynowanie działań PSSE woj. łódzkiego w zakresie:

– nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

– nadzoru nad warunkami produkcji oraz jakością zdrowotną kosmetyków,

 • koordynowanie działań PSSE woj. łódzkiego w zakresie nadzoru nad suplementami diety, żywnością specjalnego przeznaczenia i środkami spożywczymi wzbogacanymi,

 • opracowywanie ocen sposobu żywienia określonych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,

 • opracowywanie planu pobierania próbek żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego oraz koordynowanie działań związanych z jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań do Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

 • opracowywanie planu pobierania próbek kosmetyków dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego oraz koordynowanie działań związanych z jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań do Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

 • opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych,

 • koordynacja działań PSSE woj. łódzkiego w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach - RASFF,

 • koordynacja działań PSSE woj. łódzkiego związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX,

 • bieżący nadzór sanitarny nad zakładami żywienia zbiorowego, dla których organem właściwym jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz wprowadzanie danych o tych obiektach do centralnej bazy obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (system informatyczny - System Bezpieczeństwa Żywności),

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji I instancji w zakresie zagadnień higieny żywności i żywienia,

 • opracowywanie zbiorczych ocen wraz z wnioskami z materiałów kontrolnych i badań laboratoryjnych środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla