90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: Magdalena Frątczak
 
Kontakt: 42 25 36 341
 
Zadania Oddziału: 
 
a) opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 
b) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 
c) opiniowanie projektów planów remediacji oraz warunków przeprowadzania działań naprawczych,
 
d) opiniowanie projektów gminnych  programów rewitalizacji,
 
e) opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
f) wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 
g) uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa dotyczących utworzenia strefy przemysłowej,
 
h) wyrażanie zgody na wprowadzenie nowych technologii,
 
i) uzgadnianie dokumentacji projektowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
j) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 
k) wyrażanie zgody lub wydanie opinii w zakresie odstępstw dotyczących:
  • wysokości pomieszczeń,
  • oświetlenia wyłącznie światłem elektrycznym stałych stanowisk pracy,
  • zagłębienia pomieszczeń poniżej otaczającego terenu,
  • odległości usytuowania zbiorników bezodpływowych od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynów produktów spożywczych i granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego,
  • odległości usytuowania pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych w stosunku do okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, od granicy działki budowlanej, od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,
  • odległości położenia gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków oraz położenia urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania,
  • wymagań dla zakładów anatomii patalogicznej, prosektur i pracowni histopatologicznych i histochemicznych,
l) uzgadnianie wskazań ekspertyz technicznych dotyczących sposobu spełnienia wymagań warunków technicznych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części,
 
m) opiniowanie wskazań ekspertyzy technicznej dot. określania odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków,
 
n) uzgadnianie wskazań ekspertyz technicznych dotyczących sposobu spełnienia wymagań warunków technicznych i usytuowania budowli rolniczych w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy ich nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania,
 
o) kontrola działalności rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych i rozstrzyganie sporów w sprawach dokonanych uzgodnień w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 
p) wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
r) opiniowanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących.
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla