90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z art. 33e. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r., poz. 1512 z późń. zm.), prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostki ochrony zdrowia działające w oparciu o wydane zezwolenie na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy mają prawny obowiązek wystąpienia z wnioskiem do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie zgody (art. 33e. ustawy Prawo atomowe).

Zgoda ta jest wydawana po uzyskaniu opinii właściwego terenowo konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii – diagnostyki obrazowej lub medycyny nuklearnej.

Minimalne wymagania prawne dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych w powyższym zakresie są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365, z późn. zm.).

Do wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie zgody należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydanego przez organy określone w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy Prawo atomowe;

  2. wykaz komórek organizacyjnych jednostki ochrony zdrowia, które będą prowadzić działalność objętą zgodą, wraz z adresem tych komórek;

  3. imienny wykaz osób uczestniczących w procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności specjalizacji i staży;

  4. wykaz medycznych procedur radiologicznych, które będą wykonywane (wraz z wersją elektroniczną, wysłaną na adres: nshr@pis.lodz.pl);

  5. wykaz urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych wraz z podaniem ich podstawowych parametrów i dat uruchomienia;

  6. kopię aktualnego protokołu z wykonania wszystkich testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych;

  7. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika jednostki ochrony zdrowiao posiadaniu księgi jakości, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33c. ust. 9 ustawy Prawo atomowe.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje także, że na podstawie art. 33d. ustawy Prawo atomowe prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego, która może być wydana po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego do spraw radioterapii onkologicznej lub konsultanta krajowego do spraw medycyny nuklearnej i pozytywnej opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Szczegółowe wymogi prawne w tym zakresie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 75, poz. 528, z późn. zm.). 

Zezwolenia na uruchomienie i stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz uruchomienie pracowni eksploatującej te źródła, wydane na podstawie art. 4 ustawy Prawo atomowe, nie są zgodami, o których wyżej mowa.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla