90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału

Kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej: Agata Majczak
 
Kontakt: 42 25 36 346
 
Oddział Higieny Radiacyjnej realizuje zadania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie kontroli i bieżącego nadzoru nad warunkami pracy i ochroną zdrowia osób zatrudnionych w zakładach stosujących promieniowanie jonizujące i niejonizujące oraz ochronę populacji przed zbędnym napromieniowaniem poprzez: 
 
  • Kontrolę medycznych pracowni rentgenowskich oraz innych użytkowników źródeł promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. 
  • Wykonywanie pomiarów dozymetrycznych wokół źródeł promieniowania jonizującego oraz ocena warunków pracy i narażenia populacji, 
  • Opracowywanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty; opracowywanie opinii, zaleceń, itp., 
  • Opracowywanie zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, 
  • Opracowywanie decyzji w związku z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony radiologicznej, 
  • Ocena wyników pomiarów dawek indywidualnych osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawek granicznych promieniowania jonizującego i przy rozpoznawaniu chorób zawodowych, związanych z ekspozycją na promieniowanie jonizujące lub pole elektromagnetyczne, 
  • Kontrola przestrzegania zasad ochrony radiologicznej pacjenta w postępowaniu diagnostyczno – leczniczym, w tym prowadzenie wybranych zakresów kontroli jakości aparatury rentgenowskiej, 
  • Opiniowanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych, 
  • Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa, 
  • Prowadzenie baz: urządzeń radiologicznych oraz urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla