90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ  KADR  I  SZKOLEŃ 

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Łodzi – Oddziale Laboratoryjnym Badania Żywności i Przedmiotów Użytku (umowa na zastępstwo, 1 wolne stanowisko pracy).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe mikrobiologiczne;
 • bardzo dobra znajomość programów WORD, EXCEL;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.  

Wymagania pożądane:

 • znajomość systemu zarządzania jakością;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym.  

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych;
 • przygotowywanie próbek żywności do badań mikrobiologicznych;
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych, w tym techniką biologii molekularnej (PCR);
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922):
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;
 • rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.”

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 13 października 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275.

 


 

Oferowane stanowisko: specjalista ds. ochrony danych osobowych w Oddziale Organizacyjno-Prawnym WSSE w Łodzi (1 wolne stanowisko pracy)

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – (preferowane: prawo, administracja);
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony danych osobowych; 
 • praktyczna znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu ochrony danych osobowych; 
 • ukończone studia podyplomowe, kursy lub szkolenia w obszarze ochrony danych osobowych.  

Wymagania pożądane:

 • umiejętność sporządzania dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym procedur  i innych regulacji wewnętrznych; 
 • umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań, związanych z wdrażaniem wymagań wynikających z RODO;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy.  

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zawierającej wymagane prawem elementy;
 • monitorowanie wdrożenia zmian unijnego rozporządzenia, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązane z tym audyty;
 • inne czynności, wynikające z przepisów unijnych i prawa krajowego;
 • wspomaganie pracy Oddziału Organizacyjno-Prawnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922):
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;
 • rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.”

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 20 października 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275. 

 


 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Higieny Radiacyjnej WSSE w Łodzi (2 wolne stanowiska pracy).

 
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe: fizyka medyczna, fizyka techniczna, fizyka;
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy z zespole. 

Wymagania pożądane:

 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z promieniowaniem jonizującym i niejonizującym;
 • podstawowa znajomość zasad wykonywania pomiarów czynników fizycznych;
 • znajomość przepisów z zakresu higieny radiacyjnej i postępowania administracyjnego;
 • doświadczenie w badaniach promieniowania jonizującego (X, gamma i skażeń promieniotwórczych) lub promieniowania elektromagnetycznego;
 • umiejętność redagowania pism;
 • samodzielność, dyspozycyjność.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych z zakresu nadzoru bieżącego w zakresie higieny radiacyjnej;
 • prowadzenie bieżącej kontroli jakości prowadzonych działań kontrolnych;
 • prowadzenie dokumentacji nadzorowej, dozymetrycznej oraz postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie i obsługa baz danych wykorzystywanych w działalności kontrolnej;
 • wykonywanie pomiarów dozymetrycznych i uczestnictwo w akcjach likwidacji i usuwania skutków wystąpienia zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim;
 • prowadzenie badań kontrolnych i obsługa wyposażenia pomiarowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922):
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;
 • rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.”
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 października 2017 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275.
facebookGrypaOstrzeżenia publiczneSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Bezpieczni na starcie