90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

 O F E R T A   P R A C Y

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W ŁODZI

ODDZIAŁ  KADR   

telefon: 42 25-36-274; fax: 42 25-36-279

e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl; kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko:

 pracownik w Oddziale Kadr  (1 wolne stanowisko pracy, umowa na zastępstwo)

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • preferowane ukończone studia na kierunku: prawo, administracja, ekonomia,

 

 

Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):

 • znajomość prawa pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Excel, Word,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w kadrach lub administracji,

 

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z terminowym wykonaniem badań okresowych, wstępnych i kontrolnych przez pracowników,
 • współpraca z ZUS w sprawach pracowniczych,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

 

„W związku z procedurą naboru na stanowisko: Pracownik w Oddziale Kadr  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zgodnie art. 7 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO oświadczam, iż :

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury niniejszej rekrutacji. Moja zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. zapoznałem/-am się z „Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WSSE
  w Łodzi” znajdującą się na stronie internetowej WSSE w Łodzi.”

                                                                                                      ............................................... 

            (data i podpis kandydata do pracy)

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia  16 lutego 2020 r.,  na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź.

Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni
o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 253-62-75.

Wszystkie wskazane w ofercie pracy dokumenty i oświadczenia powinny być zawarte
w kompletnych aplikacjach. Aplikacje kandydatów złożone po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz niespełniające niezbędnych wymogów określonych w ofercie pracy nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

facebookOstrzeżenia publicznewodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla