90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Staże i specjalizacje

DYREKTOR 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
informuje o prowadzeniu specjalizacji w dziedzinie epidemiologii dla lekarzy w systemie modułowym
 
Dyrektor WSSE w Łodzi informuje, że w dniu 08.06.2015 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie epidemiologii dla lekarzy w systemie modułowym, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26).
 
Liczba miejsc szkoleniowych wynosi: 5. 
 
W ramach prowadzonej specjalizacji dla lekarzy w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi realizowane będą nw. staże:
  • podstawowy w zakresie epidemiologii,
  • kierunkowy z epidemiologii chorób zakaźnych,
zaś na realizację pozostałych, wymaganych programem specjalizacji staży kierunkowych zostały podpisane porozumienia z właściwymi placówkami.
 
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej specjalizacji i realizowanych staży można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 330 i 42 25 36 333 w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40.
 
Programy specjalizacji dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl).

 
DYREKTOR 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi 
informuje o prowadzeniu specjalizacji w dziedzinie Zdrowie Publiczne
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173 poz. 1419 z 2002 r. z późn. zm. ) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministerstwa Zdrowia Jednostek Uprawnionych do Prowadzenia Specjalizacji w Dziedzinach Mających Zastosowanie w Ochronie Zdrowia. 
 
Liczba osób, które mogą jednocześnie odbywać specjalizację wynosi 3. 
 
Program specjalizacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl). 

 
DYREKTOR 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi 
informuje o prowadzeniu stażu kierunkowego w zakresie higieny pracy w ramach specjalizacji z medycyny pracy
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministerstwa Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie higieny pracy w ramach specjalizacji z medycyny pracy. 
 
Liczba osób, które mogą jednocześnie odbywać staż kierunkowy z higieny pracy w ramach specjalizacji z medycyny pracy wynosi 3. 
 
Program stażu kierunkowego jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące stażu można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 274 w Oddziale Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40. 

 
DYREKTOR 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi 
informuje o prowadzeniu stażu kierunkowego w ramach 
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: zdrowie publiczne
 
Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 683) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministra właściwego do Spraw Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: Zdrowie Publiczne. 
 
Liczba osób, które mogą jednocześnie odbywać staż kierunkowy w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: Zdrowie Publiczne wynosi 5. 
 
Program stażu kierunkowego jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące stażu można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 274 w Oddziale Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40. 

 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w Łodzi 
ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie:
zdrowie publiczne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
 
I. Do specjalizacji może przystąpić osoba: 
 
1. - posiada tytuł magistra lub inżyniera w kierunku: administracja, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, politologia, prawo, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie, zdrowie publiczne, 
- wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji, lub; 
 
2. - posiada inne kwalifikacje niż wymienione wyżej, 
- wykonuje co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji, 
- uzyskała zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, lub; 
 
3. przed dniem 1 listopada 2002 roku uzyskała I stopień specjalizacji w dziedzinie: Analityka sanitarna, Higiena i epidemiologia, Medycyna społeczna, Organizacja pomocy społecznej, Psychologia kliniczna, Rehabilitacja ruchowa. 
 
II. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w godzinach 7.30-15.00, bądź przesłać na adres:
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź 
tel. 42- 25-36-210 
w terminie do dnia 6 listopada 2012 roku
 
III. Do wniosku należy dołączyć: 
 
- odpis dyplomu szkoły wyższej, 
- dokument potwierdzający wykonywanie czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji przez okres wskazany w pkt I.1 lub I.2 ogłoszenia; 
 
oraz ewentualnie: 
- zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w przypadku osób obiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w paragrafie 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr. 173, poz. 1419 z późn. zm.), 
- odpis dyplomu I stopnia specjalizacji. 
 
IV. Liczba wolnych miejsc na specjalizacji: 2. 
 
V. Formularz wniosku znajduje się na stronie www.pis.lodz.pl oraz www.cmkp.edu.pl . 
 
VI. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 6 listopada 2012 r. 
 
VII. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 25 36 331, 42 25 36 333.
 

 

 

GrypaSzczepienia ochronneDopalaczeOstrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuHigiena rąkOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2015 r.Bezpieczni na starcie