90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Konferencje

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

Andel's Hotel Łódź, 28 października 2016 r. Dzień skondensowanych działań wymierzonych w dopalacze, czas dogłębnej analizy problemu, forum współpracy... czyli konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”, organizowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Podczas spotkania prelekcje wygłosili przedstawiciele sektorów zaangażowanych w walkę z dopalaczami: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Służby Celnej, systemu ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Konferencja kierowana była do osób zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia: przedstawicieli władz lokalnych, podmiotów leczniczych, władz oświatowych, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych pionu promocji zdrowia i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną w województwie łódzkim.

Na początku spotkania dr Jacek Łuczak, Radca Głównego Inspektora Sanitarnego w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, odczytał  List Głównego Inspektora Sanitarnego do uczestników (982.3 KB).

W wystąpieniu otwierającym konferencję dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, opisała zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podkreślając znaczenie działań edukacyjnych i informacyjnych. Następnie prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Dietrich-Muszalska, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dla województwa łódzkiego, wygłosiła wykład pt. „Narkomania: stare problemy, nowe zagrożenia związane z używaniem dopalaczy – kształcenie przed- i podyplomowe w uczelni medycznej w świetle zadań Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego”. Kolejne prelekcje, aspiranta sztabowego Arkadiusza Bujwickiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz starszego aspiranta Jacka Jabłońskiego z Wydziału Zarządzania Ryzykiem i Kontroli Izby Celnej w Łodzi, dotyczyły walki Policji i Służby Celnej z dynamicznym rynkiem dopalaczy.

Po przerwie dr hab. n. med. prof. IMP Zbigniew Kołaciński, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Toksykologii Klinicznej, przedstawił skutki zdrowotne działania nowych narkotyków, wskazując na niszczenie organizmu i śmiertelne zagrożenie dla życia. W ostatnim wystąpieniu konferencji Pan Marek Grondas, reprezentujący Stowarzyszenie Monar Poradnię Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, omówił kluczową rolę edukacji w walce z problemem dopalaczy.  

 

 


 

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” 

 

 

Dopalacze, czyli temat rwąca rzeka. Musimy przepłynąć ją wszyscy. Główny Inspektor Sanitarny i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zapraszają na konferencję „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Czas i miejsce spotkania: 28 października 2016 r., andel`s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17. Szczegóły w załącznikach: 


 

Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

9 czerwca 2016 r., w Urzędzie Miasta Łodzi, odbyła się konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Konferencja, realizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, kierowana była do pracodawców, osób zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli władz lokalnych i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia pracujących. To wydarzenie skupiło się na promowaniu zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz szczegółowym omówieniu tych zagadnień, zarówno w kontekście zdrowia publicznego, jak i zjawisk społecznych, takich jak gwałtownie starzejące się społeczeństwo czy wydłużająca się aktywność zawodowa.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji był wykład Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, analizujący ochronę zdrowia pracujących w szerokim wymiarze: zdrowia publicznego, zagadnień społecznych, kulturowych, prawnych. Następnie mgr Barbara Piórkowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, opisała działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej mające na celu ograniczanie zagrożeń dla zdrowia pracujących. W następnym wystąpieniu mgr Wioletta Klimaszewska, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, przedstawiła kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Po przerwie dr Katarzyna Hildt-Ciupińska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wygłosiła prelekcję pt. „Dbałość o zdrowie podejmowana przez pracowników w zależności od wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy”. O dużym znaczeniu promocji zdrowia w miejscach pracy opowiedziała dr Elżbieta Korzeniowska, reprezentująca Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Ostatni wykład konferencji, dr Doroty Merecz-Kot, również z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dotyczył negatywnych zjawisk w środowisku pracy, takich jak stres, mobbing czy dyskryminacja. 

 

 


 
 
XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 
 
17 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży”. Konferencja, organizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, kierowana była do przedstawicieli władz lokalnych, kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz instytucji zajmujących się problematyką zdrowotną w woj. łódzkim. Ideą konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, zapobiegania im oraz trwałego kształtowania prozdrowotnych zachowań młodzieży w wieku szkolnym.
 
Prelekcji wysłuchało około 150 gości. Spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń i wzmocnienia współpracy na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa.
 
 
 
 

XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 

 
 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na XIII Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży” (17 maja 2016 r., godz. 10.00–13.30, Urząd Miasta Łodzi). Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie zagrożeń zdrowotnych, na które narażone są dzieci w wieku szkolnym. Szczegóły w załącznikach:


XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”
 
16 listopada 2015 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Ideą konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych zachowań dotyczących racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 gości – przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, pielęgniarki szkolne, koordynatorzy programów profilaktycznych oraz pracownicy zajmujący się rozwiązywaniem problemów młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Łodzi i woj. łódzkiego.

Pierwszy wykład konferencji, zatytułowany „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia”, wygłosiła prof. Anna Jegier reprezentująca Zakład Medycyny Sportowej, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Następnie Pani Agnieszka Kolmaga z Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła sytuację epidemiologiczną nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w woj. łódzkim oraz omówiła rolę prawidłowego odżywiania w aspekcie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Po przerwie – podczas której goście mogli obejrzeć pokaz ćwiczeń fitness – Pani Małgorzata Nowakowska-Dróżdż, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, podsumowała w swoim wystąpieniu 9 lat programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach woj. łódzkiego. Ostatni wykład XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Trzymaj Formę”, wygłoszony przez Panią Agnieszkę Kostrzewską z Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Łodzi, dotyczył zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych w świetle nowych przepisów prawnych.

 

 


 
XII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Trzymaj Formę”
 
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza do udziału w XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Trzymaj Formę”, która odbędzie się 16 listopada 2015 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Ideą konferencji jest popularyzacja zasad racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach:
 

 Program konferencji (365.34 KB)

 Karta zgłoszenia (337.22 KB) 

 
XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna 
„Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień” 
 
27 listopada 2014 r. w Pabianicach odbyła się XI Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna „Środowisko, Rodzina, Dziecko – w aspekcie uzależnień”, zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, policji, straży miejskiej, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji działających w tym obszarze tematycznym oraz współpracujących z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na zasadach koalicji lokalnych bądź współpartnerstwa zdrowotnego. 
 
Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci. Była również forum wymiany doświadczeń. 
 
Wprowadzeniem do tematyki konferencji było wystapienie Pani Aleksandry Bilskiej, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Następnie Pani Iwona Czerwoniuk ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi przedstawiła temat uzależnień i urazów psychicznych w rodzinach problemowych. Sesję pierwszą Konferencji zakończyła Pani Aleksandra Bilska z WSSE w Łodzi, prezentując programy i kampanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego adresowane do młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
 
W drugiej części Konferencji Pan Marek Grondas ze Stowarzyszenia MONAR – Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi wygłosił prelekcję pt. „Zagrożenia wynikające z ewolucji wzorów używania substancji psychoaktywnych w środowiskach młodzieżowych”. Kolejny temat, zamykający jednocześnie XI Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną, zaprezentowany został przez przedstawiciela tego samego stowarzyszenia – Pani Aleksandra Kubiak omówiła wpływ narkotyków, alkoholu i innych uzależnień na zdrowie i funkcjonowanie rodziny.
 
 
GrypaSzczepienia ochronneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.DopalaczeObszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016Ostrzeżenia publiczneProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniuBezpieczni na starcie