90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Formularz kontaktowy

 

* W nawiązaniu do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WSSE w Łodzi są następujące: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź; redakcja@pis.lodz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. e) RODO.

4) Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa dotyczących archiwizacji i instrukcji obiegu dokumentów w WSSE w Łodzi.

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych;
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla