90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, których dane osobowe są archiwizowane w związku z zakończeniem stosunku pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), dalej: RODO, informujemy, że:
 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40.
 
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi są następujące: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź; redakcja@pis.lodz.pl.
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, organy prowadzące postępowanie egzekucyjne.
 
5) Pani/Pana dane osobowe dotyczące nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
7) Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla