90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Kampania antydopalaczowa

Wojewódzka Kampania Edukacyjna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

„Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”

 

 

Cel główny:

Zapobieganie używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego.

Organizator:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi.

Współorganizatorzy:

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa łódzkiego.

Adresaci i zasięg terytorialny:

Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP” kierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego oraz ich rodziców i opiekunów.

W trakcie trzech lat realizacji kampanii na terenie naszego województwa łącznie wzięło udział 310 szkół, z czego 61% placówek prowadziło działania przez trzy lata, 25% szkół przez dwa lata oraz 14% szkół jeden rok:

  • rok szkolny 2015/2016 – 258 gimnazjów /32510 uczniów i 18458 rodziców, opiekunów;

  • rok szkolny 2016/2017 – 235 gimnazjów /28830 uczniów i 13294 rodziców, opiekunów;

  • rok szkolny 2017/2018 – 240 szkół / 21262 uczniów i 11625 rodziców, opiekunów.

Przebieg:

Założeniem Wojewódzkiej Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” była realizacja:

  • szkolenia dla szkolnych koordynatorów (nauczycieli) kampanii,

  • przeprowadzenie przez szkolnych koordynatorów (nauczycieli) warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych w oparciu o scenariusz opracowany przez specjalistę terapii uzależnień,

  • przeprowadzenie przez szkolnych koordynatorów (nauczycieli) spotkania edukacyjnego dla rodziców i opiekunów.

Warsztaty miały za zadanie dostarczyć młodzieży rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. „dopalaczy”, pobudzać do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji oraz pomagać rozwinąć umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

Natomiast spotkania edukacyjne pozwoliły przekazać rodzicom i opiekunom gimnazjalistów podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez dzieci substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji.

  • 84% szkół zrealizowało zajęcia dla uczniów według scenariusza autorów kampanii;

  • 64% szkół przeprowadziło spotkanie z rodzicami według scenariusza autorów kampanii;

  • na realizację zadań z zakresu kampanii szkoły przeznaczyły: 1–2 godziny – 34% szkół; 3–4 godziny – 41% szkół; 4–6 godzin – 18% szkół; 6–10 godzin – 5% szkół; pow. 10 godzin – 2% szkół;

  • 75% szkół realizację kampanii rozszerzyło o dodatkowe działania, takie jak: wykłady, prelekcje, pogadanki, prezentacje, imprezy środowiskowe, przedstawienia, wystawy, konkursy, projekcje filmów, badania ankietowe, debaty, koncerty, spektakle teatralne, pikniki rodzinne, przemarsze uliczne, happeningi, warsztaty profilaktyczne, warsztaty teatralne, spotkanie z osobą uzależnioną, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień oraz funkcjonariuszem policji, zawody i zajęcia sportowe, wycieczki, realizacja projektów profilaktycznych i wiele innych.

Ocena kampanii przez szkolnych koordynatorów

W opinii szkolnych koordynatorów Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” została oceniona dobrze, bardzo dobrze i świetnie, zarówno w zakresie zaangażowania uczniów, treści merytorycznych, wsparcia szkoły i materiałów pomocniczych.   

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla