90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Odświeżamy nasze miasta

„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

(realizacja została zakończona 30 września 2013 r.)

 

 

Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Środki finansowe na realizację projektu pochodziły ze Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu.

Szczecin, Łódź i Rzeszów w maju 2009 roku rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując pilotażową edycję projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”. Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych m.in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw.

Partnerzy projektu zawiązali w swoich miastach koalicje lokalne, zrzeszające liderów wspierających tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego (przedstawicieli urzędów wojewódzkich i urzędów miast, policję, straż miejską, lokalne media, ekspertów zdrowia publicznego, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Wspólnie prowadzili kampanię społeczną wspierającą działania związane z tworzeniem przepisów prawnych regulujących używanie tytoniu w miejscach publicznych.

W Łodzi zawiązana została lokalna koalicja na rzecz realizacji projektu, do której przystąpili: Urząd Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska, Policja, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, PCK, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

W 2009 roku w ramach realizacji projektu oznakowano jednolitymi znakami informującymi o zakazie palenia tytoniu miejsca wyznaczone na strefy bezdymne zgodnie z uchwałami Rady Miasta Łodzi (obiekty i jednostki podlegające Urzędowi Miasta Łodzi, 500 przystanków komunikacji miejskiej w Łodzi, budynki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łodzi).

Prowadzono również działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz zagrożeń dla zdrowia związanych z działaniem dymu tytoniowego, a także uzyskaniem poparcia społecznego dla wprowadzenia nowych przepisów.

Zrealizowane zostały również badania ankietowe, które dostarczyły informacji dotyczących postaw wobec palenia tytoniu, narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w środowisku pracy i innych miejscach oraz przestrzegania istniejących stref wolnych od dymu tytoniowego. Badaniu poddano 816 respondentów, zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędzie Miasta Łodzi. Grupa badana stanowiła 37,2 % ogółu pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łodzi oraz 32,53 % ogółu zatrudnionych w Urzędzie Miasta Łodzi.

Wyniki badania wskazywały, iż ankietowani zauważają problem narażenia na szkodliwe działanie biernego i czynnego palenia oraz dostrzegają miejsca, w których na ten dym są narażeni. Dominująca część respondentów opowiadała się za strefami wolnymi od dymu tytoniowego. Wśród respondentów panowała jednak opinia, że istniejące zakazy są jednak słabo respektowane.

1 października 2011 roku rozpoczęła się realizacja drugiej, ogólnopolskiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

Projekt był realizowany do 30 września 2013 r., a jego celem było wzmocnienie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U, z 1996 r., Nr 10, poz, 55 zpóźn zm.).

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla