90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Woda do spożycia. Co warto wiedzieć?

Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska. Dzięki niej możemy żyć, rozwijać się i normalnie funkcjonować. Pijemy ją i wykorzystujemy do celów sanitarno-bytowych. Duże ilości wody zużywa również przemysł i rolnictwo. Potrzebna jest nam wszystkim i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę jej jakości.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia to jedno z priorytetowych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wymagania dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody podawanej w urządzeniach wodociągowych są producenci wody – przedsiębiorstwa wodociągowe i władze samorządowe, a także podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

Producenci zobowiązani są do wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania te muszą być wykonywane w laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości i zatwierdzonych przez terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody poprzez monitoringowe badania laboratoryjne oraz egzekwowanie od producentów wody właściwej jej jakości.

W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonych badań pogorszenia się jakości wody, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zobowiązuje producentów wody do podjęcia działań naprawczych oraz przekazuje informacje władzom administracyjnym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek informować mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Komunikaty podawane są do publicznej wiadomości.

Na stronie internetowej WSSE w Łodzi, w serwisie Aktualności, na bieżąco zamieszczane są komunikaty Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące jakości wody do spożycia w woj. łódzkim. Komunikaty te informują o stwierdzeniu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przydatności, warunkowej przydatności bądź braku przydatności wody do spożycia w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Należy podkreślić, że jakość wody do spożycia podawanej przez 99,8 % wodociągów w woj. łódzkim nie budzi zastrzeżeń (dane na dzień 31 grudnia 2017 r.)

Zgodnie z dyrektywą 2013/51/EURATOM państwa członkowskie UE, w tym Polska, przyjęły program monitorowania substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie prowadzą podmioty, o których mowa w § 6 i § 7 ww. rozporządzenia. W celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie, podmioty te wykonały wstępny monitoring substancji promieniotwórczych do dnia 31 grudnia 2018 r.

facebooklogo stuleciaBezpieczne wakacjeKąpieliskanosicielstwoOstrzeżenia publiczneodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla