Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

bhp

  1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy, w których zatrudnieni są pracownicy, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska pracy (czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych) oraz zapobieżenia powstawania chorób zawodowych.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby.
  3. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  4. Nadzór na zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.